• האיגוד הישראלי לאיכות, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

Contact Us

Israel Society For Quality (I.S.Q.)

No.2 Weissgal St.
Rabin Science Park, Rehovot
P.O.B. 4112
Rechovot 7632605
Israel

Telephone: (+972)-8-9365865/2
Fax: (+972)-8-9365863

Email: info@isq.org.il