• האיגוד הישראלי לאיכות, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

רישום בפנקס העוסקים

  תואר*:
  מרגברתד"רפרופ'אינג'אחרבמידה ואחר, אנא פרטו:

  שם פרטי*:

  שם משפחה*:

  מספר תעודת זהות*:

  רחוב ומספר*:

  ישוב*:

  כתובת דואר אלקטרוני*:

  מספר טלפון כולל קידומת*:

  מספר טלפון נוסף:

  מקום עבודה נוכחי:
  יש לצרף אישור העסקה נוכחי/אחרון הכולל שם התפקיד ותאור קצר


  ניתן להעלות קובץ שגודלו עד 3MB בפורמט PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG או PNG בלבד.

  שנות ניסיון:
  יש לצרף מסמכים התומכים ברצף ההעסקה המוצהר


  ניתן להעלות קובץ שגודלו עד 3MB בפורמט PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG או PNG בלבד.

  השכלה מקצועית אקדמאית:
  יש לצרף תעודות המעידות על התואר הגבוה ביותר


  ניתן להעלות קובץ שגודלו עד 3MB בפורמט PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG או PNG בלבד.

  השכלה מקצועית לא אקדמאית:
  יש לצרף תעודות


  ניתן להעלות קובץ שגודלו עד 3MB בפורמט PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG או PNG בלבד.

  השכלה באיכות:
  בסיסית (מעל 24 שעות לימוד)תעודות הסמכה (מטעם האיגודים הישראלי ו/או האמריקאי)תואר אקדמי באיכות
  יש לצרף תעודות בתוקף

  ניתן להעלות קובץ שגודלו עד 3MB בפורמט PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG או PNG בלבד.

  תחום העיסוק העיקרי באיכות:

  הערות:

  * מאשר/ת רישום בפנקס ומבין/ה כי האיגוד פועל על פי אמות המידה שקבע לשם ההתאמה לדירוג:
  מאשר/תלא מאשר/ת