• האיגוד הישראלי לאיכות, פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112, רחובות 7632605

רישום בפנקס העוסקים

תואר*:
מרגברתד"רפרופ'אינג'אחרבמידה ואחר, אנא פרטו:

שם פרטי*:

שם משפחה*:

מספר תעודת זהות*:

רחוב ומספר*:

ישוב*:

כתובת דואר אלקטרוני*:

מספר טלפון כולל קידומת*:

מספר טלפון נוסף:

מקום עבודה נוכחי:
יש לצרף אישור העסקה נוכחי/אחרון הכולל שם התפקיד ותאור קצר


ניתן להעלות קובץ שגודלו עד 3MB בפורמט PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG או PNG בלבד.

שנות ניסיון:
יש לצרף מסמכים התומכים ברצף ההעסקה המוצהר


ניתן להעלות קובץ שגודלו עד 3MB בפורמט PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG או PNG בלבד.

השכלה מקצועית אקדמאית:
יש לצרף תעודות המעידות על התואר הגבוה ביותר


ניתן להעלות קובץ שגודלו עד 3MB בפורמט PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG או PNG בלבד.

השכלה מקצועית לא אקדמאית:
יש לצרף תעודות


ניתן להעלות קובץ שגודלו עד 3MB בפורמט PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG או PNG בלבד.

השכלה באיכות:
בסיסית (מעל 24 שעות לימוד)תעודות הסמכה (מטעם האיגודים הישראלי ו/או האמריקאי)תואר אקדמי באיכות
יש לצרף תעודות בתוקף

ניתן להעלות קובץ שגודלו עד 3MB בפורמט PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG או PNG בלבד.

תחום העיסוק העיקרי באיכות:

הערות:

* מאשר/ת רישום בפנקס ומבין/ה כי האיגוד פועל על פי אמות המידה שקבע לשם ההתאמה לדירוג:
מאשר/תלא מאשר/ת